https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Melden afwezigheid van de leerling

Te laat komen

Als een leerling te laat op school komt, geldt de 4-8-12-16 regeling. Een leerling die zonder reden te laat komt wordt geregistreerd in Presentis. Als een leerling voor de vierde keer te laat komt, moet zij/hij zich de eerstvolgende schooldag om uiterlijk 8.00 uur op school melden bij de receptie. Bij 8 keer te laat moet de leerling zich een week lang om 8.00 uur melden. Dit geldt ook bij 12 en 16 keer te laat. Echter: na 16 keer te laat, schakelt de school de Leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland in. De Leerplichtambtenaar zal de leerling en de ouders uitnodigen en met hen in gesprek gaan over het te laat komen. Het doel is om de leerling op tijd op school te laten komen. De Leerplichtambtenaar kan overgaan tot het nemen van maatregelen. Meer over de rol van de Leerplichtambtenaar, Leerplicht, verlof e.d. is te vinden op de website: https://rbl-hollandrijnland.nl

 

In alle gevallen bij de 4-8-12-16 regeling worden de ouders middels een brief door de school op de hoogte gesteld. Het doel is dat we samen werken om een leerling op tijd op school te laten komen.

 

Afwezigheid van een leerling

Als een leerling door ziekte of andere redenen niet naar school kan komen, dient dit vóór 8.30 uur doorgegeven te worden aan de school en het stageadres. Een leerling die op school ziek wordt, kan met toestemming van de coach/docent naar huis. Er wordt dan eerst contact opgenomen met een van de ouders. Als een leerling zonder bericht van ouders/verzorgers afwezig is, wordt er contact opgenomen met thuis. De coach neemt maatregelen om de gemiste uren in te halen. Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten de ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de directie. De overheid verbiedt de school vrij te geven buiten de schoolvakanties. Wij kunnen daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

 

Heeft een leerling binnen 4 weken meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuimd, dan volgt, naast de melding aan de Leerplichtambtenaar,  ook een melding aan de Onderwijsinspectie.