https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Klachtenregeling

U kunt hier ons klachtenregelement lezen.

 

Informatie over de klachtenregeling en de contactpersonen binnen het Praktijkonderwijs

 

De klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: leerling, ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen.

 

De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen, maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de coach, coördinator en/of de directeur.

Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Wanneer er uiteindelijk geen oplossing wordt gevonden is het uw goed recht een hiertoe aangesteld contactpersoon te benaderen.

 

De interne vertrouwenspersonen op school zijn:

Mevr. J. Smit

Dhr. M. Slegtenhorst 

Dhr. J. Bauman

Bereikbaar onder email adres: contactpersoon@hetwaterland.nl

 

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die we van jullie krijgen, en zullen eerst naar interne oplossingen zoeken.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je liever iemand spreekt van het andere geslacht, daarom zijn er onder de contactpersonen zowel mannen als vrouwen.

Klachten bespreken wij met de contactpersonen onderling, maar treden er niet mee naar buiten.

 

Wij zijn ervoor om deze klachten met de betrokkenen te bespreken en te bekijken.  In de wet wordt een aantal situaties genoemd waarbij wij verplicht zijn om die onderling met elkaar te bespreken. Met de inhoud van deze gesprekken wordt vertrouwelijk omgegaan, maar er zijn situaties waarbij wij geheimhouding niet kunnen garanderen.  Dit heeft te maken met de aard en de ernst van de inhoud van de klacht. Indien nodig nemen wij contact op met een externe vertrouwenspersoon of instanties.   

 

Wanneer een klacht aan een vertrouwenspersoon voorgelegd wordt, bekijkt deze met u welke vervolgstappen te ondernemen.

Zie hiervoor de officiële klachtenregeling, die op school aanwezig is.

 

Let op:

De problemen die leerlingen en ouders thuis ervaren vallen niet onder het bovengenoemde, maar kunnen besproken worden met de coaches en functionarissen (coördinatoren en/of orthopedagogen). Zij kunnen eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening.