https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Missie en visie

Doelstelling
Het Waterland is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Ons doel is om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en deze optimaal te ontwikkelen, zodat zij kunnen gaan werken of doorleren; zelfstandig en op eigen niveau kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven; en worden voorbereid op zelfstandig wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Hierbij gaan we natuurlijk uit van de mogelijkheden van de leerling! Kernwaarde: onderwijs met perspectief!
  
Deskundig
Wij zijn een school waar de leerling deskundige volwassenen ontmoet met een duidelijke visie op pedagogisch en didactisch handelen. Een school waar we uitgaan van respect voor elkaar en waar we recht doen aan individuele verschillen. We zorgen voor een positief-stimulerend, vriendelijk en veilig klimaat. We willen dat onze leerlingen een realistisch zelfbeeld ontwikkelen en initiatieven durven te nemen.

Betrokken
We zijn een school met een positieve grondhouding ten aanzien van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. We willen een goede en open communicatie met alle betrokkenen. Ouders en leerlingen zijn onze afnemers. Vragen, opmerkingen en klachten worden serieus genomen. Er wordt geluisterd en gehandeld. Van kritiek leren we. Wij willen goede zorg voor alle leerlingen, zorg die er op gericht is om de leerling straks zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te laten functioneren.
 
Onderwijs
Na het praktijkonderwijs stroomt een deel van de leerlingen uit naar werk. Er is ook een groep leerlingen die doorgaat naar het middelbaar beroepsonderwijs en daarvoor in het vijfde leerjaar op Het Waterland de Entreeopleiding volgen. Om op de hoogte te blijven welke arbeidsmogelijkheden er zijn voor onze leerlingen, houden we contact met talloze organisaties in de regio. De coach/docent stimuleert de leerling tot eigen verantwoordelijkheid in de keuze voor onderwijsonderdelen en het eigen gedrag. Om op een verantwoorde manier keuzes te kunnen maken heeft een leerling een positief realistisch zelfbeeld nodig. Het handelen van alle teamleden in de school is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de individuele leerling. Twee jaar nazorg hoort bij ons onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen die van school gaan nog twee jaar blijven volgen, en waar nodig ondersteuning bieden.